ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นหนึ่งในกลไก ของมหาวิทยาลัย  ที่สนับสนุนให้กระบวนการบริหารงานดำเนินไปตามแผนงานและเป้าหมายที่เหมาะสม ตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพวิชาการ และการบริหารจัดการที่ดี