นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 591 มารับใบประกอบวิชาชีพครู
25 กุมภาพันธ์ 2560 การฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง
ซ้อมย่อย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
15 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1/2561
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
9 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7 กุมภาพันธ์ 2561 รับการเข้าตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
8 กุมภาพันธ์ 2561ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1 ก.พ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ทำบุญถวายภัตราหารในกิจกรรมธรรมะรับอรุณ
Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th