เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

วารสารจันทรเกษมสาร ในรูปแบบตีพิมพ์ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ปีที่ 24 ฉบับที่ 47)
ISSN 0858-0006  : (Print) 
ISSN 2651-1975  : (Online)

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบบทความทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก

กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา


Peer Review Process

บทความด้านการศึกษาและการวิจัยที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์


Publication Frequency

วารสารจันทรเกษมสารมีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม)


Sponsors

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Journal History

วารสารจันทรเกษมสาร ได้มีการคัดเลือกงานวิจัยที่หลากหลายในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารจันทรเกษมสาร ซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายมหาวิทยาลัย ทำให้วารสารจันทรเกษมสารได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา