งบรายได้

งบประมาณรายได้

 

      1. แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว Research project (แบบ สค.ด.) 

          pdf icon  1.1 ข้อแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว Research project แบบ (สค.ด.)

      2. แบบเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย Research project (แบบ สค.ย.) 

        pdf icon  1.2 ข้อแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย Research project (แบบ สค.ย.)

       3. แบบเสนอแผนงานวิจัย Research program (แบบ สค.ผ.) 

            pdf icon  1.3 ข้อแนะนำในการเขียนแผนงานวิจัย Research program (แบบ สค.ผ.)

 

        4. แบบเสนอผลงานสร้างสรรค์ (แบบ สส.1) 

      5. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

      6. สัญญารับทุน

      7. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย

      8. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

      9. เกณฑ์การพิจารณาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

      10. แบบฟอร์มรายงานการเงินโครงการวิจัย

      11. แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัย

      12. แบบรายงานความก้าวหน้า ( สค-2 )

      13. รวมวิธีการเขียนรายงานการวิจัย

      14. การเขียนบรรณานุกรม

      15. การอ้างอิง

      16. ปฏิทินการดำเนินงาน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566