ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

     พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น


วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล


พันธกิจ

     1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

     2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม

     3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ

     4. ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและสากล

     5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

     6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

     7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

     8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม