วิทยานิพนธ์ ป.เอก แบบ 1.1

แบบ1เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แบบ 1.1 ผู้ศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (อ้างอิงจาก ข้อ 10 โครงสร้างหลักสูตร (4) ปริญญาเอก แบบ 1 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2549)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก แบบ 1 ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น (อ้างอิงจาก ข้อ 13 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 13.3 ปริญญาเอก 13.3.1 แบบ 1 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548)