ประชาสัมพันธ์

  • Print

30/11/2565 ประกาศ มจษ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งครูประจำชั้น สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

23/11/2565 ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแพทย์จีน รับสมัคร 23 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2565

23/11/2565 ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร รับสมัคร 23 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2565


23/11/2565

เรียน บุคลากร

                   ตามที่คณะทำงานเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. .... ได้เผยแพร่ร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวไปแล้วนั้น
***คณะทำงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ. 

****หมายเหตุ*** คณะทำงานฯ จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็นที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โดยมหาวิทยาลัยจะนำความคิดเห็นของท่านมาประกอบการพิจารณาร่างข้อบังคับฉบับนี้ต่อไป

 

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร
และผู้เรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. .... Click!!!

 


 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2565