แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน พนักงานราชการ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)