แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน พนักงานราชการ

สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

สัญญาจ้าง อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)