คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ

  • พิมพ์

 คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ 

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

บทที่ 2 ลักษณะผลงานทางวิชาการ

บทที่ 3 เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

บทที่ 4 หนังสือ ตำรา

บทที่ 5 รายงานการวิจัย

บทที่ 6 งานแปล

บทที่ 7 บทความทางวิชาการ

บทที่ 8 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

บทที่ 9 การอ้างอิง

บทที่ 10 การเขียนบรรณานุกรม

บทที่ 11 รูปแบบการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ผู้จัดทำ