F ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

F สมัครเรียน

                  - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครที่นี่ Click Here Icon
                  - ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา สมัครที่นี่Click Here Icon
 

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลสอบ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

 

                  - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สมัครที่นี่ Click Here Icon

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

รับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลสอบ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

รับสมัครนักศึกษา ช่วงที่ 1

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

สอบประเมินความสามารถ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันเสาร์ที่  2 เมษายน 2565

รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

รับสมัครนักศึกษา ช่วงที่ 2

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 - วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

สอบประเมินความสามารถ

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

เปิดภาคการศึกษา 1/2565

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

 

 

Fรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

          - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่นี่ Click Here Icon

                 เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
                  1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
                  2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 160,000 บาท (โดยประมาณ) 
   
                  3.  ค่าสมัคร 200 บาท 
                  4.  ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท จะได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือลาออก

          - ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่นี่ Click Here Icon

                 เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
                  1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
                  2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (โดยประมาณ) 
   
                  3.  ค่าสมัคร 200 บาท 
                  4.  ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท จะได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือลาออก

          - ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่นี่Click Here Icon

                 เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
                  1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
                  2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 495,000บาท (โดยประมาณ) 
   
                  3.  ค่าสมัคร 1,000 บาท 
                  4.  ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท จะได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือลาออก