F ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

F สมัครเรียน

          - ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา Click Here Icon

          - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Click Here Icon

 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ ที่ 30 กรกฎาคม 2563
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
 

Fรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

          - ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา Click Here Icon

          - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Click Here Icon

 
Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th