หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

(Doctor of Philosophy Program in Interdisciplinary Studies for Development)

(หลักสูตรเริมการเรียนการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน)

จุดเด่นหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในลักษณะสหวิทยาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่คำนึงถึง มิติต่างๆ ในลักษณะองค์รวม โดยมีการบูรณาการกับสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้แก่ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์และบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

            1. คุณสมบัติผู้สมัคร

                1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                1.2 มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน

                1.3 คุณสมบัติอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

แผน

     หมวด

แบบ 1.1

แบบ 2.1

วิชาเสริม

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

วิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

วิชาเลือก

(หน่วยกิต)

1.  วิชาสัมพันธ์

2.  วิชาเฉพาะด้าน

3.  วิชาเลือก

4.  วิทยานิพนธ์

6

3

( ไม่นับหน่วยกิต)

48

-

9

3

36

3

รวม

48

48

3

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมจำนวนหน่วยกิต

ทั้งหมด

48

48

              3.1.3  รายวิชา

                           (1)  หมวดวิชาสัมพันธ์

                           แบบ 1.1  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                                       หน่วยกิต

GSIS7101   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา                                                3(3-0-6)

                Interdisciplinary Studies for Development

GSIS7103   วิธีวิทยาการวิจัยเชิงสหวิทยาการขั้นสูง                                  3(3-0-6)

                Advanced Research Methodology for Interdisciplinary Studies

                     แบบ 2.1  บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                                       หน่วยกิต

GSIS7101   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา                                                3(3-0-6)

                Interdisciplinary Studies for Development

GSIS7102   ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์                                            3(3-0-6)

                     Philosophy and Theories in Social Sciences

GSIS7103   วิธีวิทยาการวิจัยเชิงสหวิทยาการขั้นสูง                                  3(3-0-6)

                Advanced Research Methodology for Interdisciplinary Studies

                     (2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน          3 หน่วยกิต

                           1)  วิชาบังคับ

แบบ 1.1 ให้เรียนไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต

แบบ 2.1 ให้เรียนไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต

รหัสวิชา             ชื่อวิชา                                                                  หน่วยกิต

GSIS8211        สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 1                               1(0-2-1)

            Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 1

GSIS8212        สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 2                                1(0-2-1)

                     Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 2

GSIS8213        สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 3                               1(0-2-1)

                      Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 3

                  

                     (3) วิชาเลือก

แบบ 1.1 ไม่มี

แบบ 2.1 ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                                                                   หน่วยกิต            

GSIS8331        การอ่านและการเขียนขั้นสูง                                                      3(3-0-6)

                     Advanced Technical Reading and Writing 

GSIS8332        หัวข้อคัดสรรด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา                       3(3-0-6)

                     Selected Topics in Interdisciplinary Studies for Development

GSIS8333        ปัญหาพิเศษด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา                        3(3-0-6)

            Special Problems in Interdisciplinary Studies for Development

GSIS8334        ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                     3(3-0-6)

                     Leadership and Human Resource Development

GSIS8335        สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเมือง                                               3(3-0-6)

                     Interdisciplinary Studies for Urban Development

GSIS8336        การจัดการและพัฒนาการศึกษา                                                3(3-0-6)

                     Educational Management and Development

GSIS8337        การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              3(3-0-6)

                     Intergrated Science and Teachnology for Sustainable Development

      (4)  วิทยานิพนธ์

            แบบ 1.1

GSIS8901        วิทยานิพนธ์                                                             48  หน่วยกิต

            Dissertation

               แบบ 2.1

GSIS8902        วิทยานิพนธ์                                                             36  หน่วยกิต

                     Dissertation

(5) หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                                                                   หน่วยกิต

GSGE7001*      ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา                                       3(3-0-6)

                     Advanced English for Graduate Studies

หมายเหตุ   * เป็นวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

     วิชาเลือก แบบ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

 

 

เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 495,000บาท (โดยประมาณ) 
    

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th