หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

(Doctor of Philosophy Program in Interdisciplinary Studies for Development)

(หลักสูตรเริมการเรียนการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน)

(คลิก  รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน) Click Here Icon

จุดเด่นหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในลักษณะสหวิทยาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่คำนึงถึง มิติต่างๆ ในลักษณะองค์รวม โดยมีการบูรณาการกับสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้แก่ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์และบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาบการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกาศรับสมัคร

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2562

ดาวโหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 

สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

ประกาศผลสอบ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

วันที่ 11 มกราคม 2562 

 

หมายเหตุ เปิดภาคการศึกษาวันที่ 11 มกราคม 2563

 

                   การยื่นใบสมัคร 

                   (1) ยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทาลัย อาคารจันทรา – กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

                   (2) ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือ EMS ส่งมายัง 39/1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                   (3) ยื่นสมัครผ่านอีเมล์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0001

                  

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th