เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาทักษะการนำเสนองานวิชาการ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบวิทยานิพนธ์ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการกำกับติดตามความเคลื่อนไหวของการผลิตผลงานวิจัยของนักศึกษามีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กำหนด นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัดโครงการสานเสวนา by บัณฑิต เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะด้านการนำเสนองานวิชาการ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในทุกวันพุธของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 – วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ในมีรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
 

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94068055812?pwd=RGRlNVZ5RHNBV2NLTWl4b3ZsTFRIUT09

Meeting ID: 940 6805 5812

Passcode: 11111

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th