หลักสูตร      ดาวโหลดคู่มือนักศึกษา
   
ปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา                        PDF Icon
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                        PDF Icon
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู                        PDF Icon
Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th