ปรัชญา (Philosophy)

           ใส่ใจบริการ เสริมสร้างมาตรฐานงานวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

           บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

           1) สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา

            2) สนับสนุน ส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

            3) พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

           มีจิตบริการ พัฒนางานอยู่เสมอ

รายละเอียดยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

           แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง .ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและดำเนินงานตามแนวนโยบายของหาวิทยาลัย ซึ่งยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด และ 7 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

           เป้าประสงค์

                เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

           

           ตัวชี้วัด

                 1. ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการตามแนวทางสนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตามตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

                 2. จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้ปรับปรุง หรือพัฒนา

                 3. จำนวนหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

                 4. ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

           กลยุทธ์

                 1. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตามการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

                 2. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

                 3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กับหลักสูตรต่าง ๆ ในด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

                 4. ปรับปรุงข้อบังคับ หรือระเบียบหรือประกาศให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาวารสารบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

           เป้าประสงค์

           เพื่อพัฒนาวารสารบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 1

           ตัวชี้วัด

               คะแนนการผ่านเกณฑ์ประเมินกลุ่มวารสารของ TCI

           กลยุทธ์

                พัฒนาคุณภาพวารสารบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)    กลุ่มที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

           เป้าประสงค์

                1. เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

                2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

           ตัวชี้วัด

                1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

                2. ผลการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

                3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

           กลยุทธ์

                1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

                2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทักษะความชำนาญที่หลากหลาย (Multi Skill)

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th