ร่วมงานกิจกรรม กีฬาสี อาจารย์และบุคลากร มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม