-
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

  • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

  • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

  • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

ในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คลิกเพื่อดูประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

https://drive.google.com/file/d/0B5K1rRw4skgkUHlkZTd2NEhMNEU/view?usp=sharing

กิจกรรม "สนุกคิดกับวิทย์คณิต" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ลานสนามกีฬาในร่ม

ภายในกิจกรรมมีการแสดง Science Shows ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

และกิจกรรมสนุกคิดวิทย์คณิต มีทั้งหมด 5 ฐาน

ค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

f t g

ติดต่อเรา