-
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

  • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

  • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

  • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ MINI PHAENOMENTA

ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 เปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทดลอง เล่น และหาคำตอบด้วยตนเอง 

 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ และได้นำความรู้ที่ตกผลึกมานำเสนอให้แก่ผู้อื่นได้รับความรู้ ความเข้าใจ ไปพร้อมๆกัน ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้คำนึงถึงพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน จึงจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ ให้เป็นไปตามพัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียนด้วย

 

ระดับเตรียมอนุบาล ศึกษาเรื่อง “เห็ด”

ระดับอนุบาล 1 ศึกษาเรื่อง “ข.ไข่ ของเรา”

ระดับเตรียมอนุบาล ศึกษาเรื่อง “ผลไม้”

ระดับเตรียมอนุบาล ศึกษาเรื่อง “ดิน”

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีศรีจันทรเกษม" ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2559 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยให้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรอบสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาให้มีจิตสาธารณะ และส่งเสริมการเรียนรู้และรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเต็มใจตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน (Brain-based Learning):BBL ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจันทรา-กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพ: BBL Brain-based Learning Thailand

f t g

ติดต่อเรา