-
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

  • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

  • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

  • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายคำสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อนำไปติดที่ต้นไม้ของพ่อ และชมการแสดงของนักเรียนที่ได้รับรางวัล และได้ร่วมเดินชมนิทรรศการ

“ ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ” ที่จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์  พระราชกรณียกิจ และ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระองค์

  

   

  

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ท่านผู้อำนวยโรงเรียน คุณครูและตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันลอยกระทง. ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โดยฉายวีดิทัศน์ "ลอยกระทง" ของภาคต่าง ๆ ให้นักเรียนดู. หลังจากนั้นนักเรียนทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา แต่ละคนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ. แล้วนำกลับไปลอยที่บ้านในวันลอยกระทงต่อไป. เด็กๆภูมิใจในกระทงที่ได้ประดิษฐ์และตกแต่งด้วยตนเองอย่างสวยงาม

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255  ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรียได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

 

f t g

ติดต่อเรา