-
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

  • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

  • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

  • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำขวัญวันครู ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประพันธ์โดย นางสาวผกากรอง มาลี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 คุณครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ : หนูเป็นเด็กไทย

และได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับ "ขนมไทย" เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมผิง เป็นต้น

นักเรียนได้ลองชิมขนมแต่ละชนิดกันอย่างอร่อยและสนุกสนานค่ะ

กิจกรรมวันเด็ก-กีฬาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สนามกีฬาชั้น 7 ตึก 32

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
วุฒิปริญญาโท จำนวน 5 อัตรา

1.สาขาวิชาพลศึกษา
2.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.สาขาวิชาการประถมศึกษา (ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์)
4.สาขาวิชาการประถมศึกษา (ด้านสังคม)
5.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chandra.ac.th/th/news.php?news_ID=5179

f t g

ติดต่อเรา