-
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

  • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

  • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

  • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

—การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค

1)  ความรู้ (K)

ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบัติหรือภาคความรู้ของนักเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้

2)  ทักษะกระบวนการ  (P)

ประเมินจากการปฏิบัติ ใบงาน ชิ้นงาน ผลงาน หรือผลสอบรายหน่วย ตามที่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้พิจารณาร่วมกันตามตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้

3)  เจตคติ (A)  

ประเมินจากตัวชี้วัดของพฤติกรรมการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งครูผู้สอนร่วมกันพิจารณาและกำหนดไว้

—

การสรุปผลการเรียนระหว่างภาค

—การสรุปผลการเรียนระหว่างภาค   ให้นำระดับคะแนนของความรู้  ทักษะกระบวนการ และเจตคติ มาคำนวณตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  แล้วหาระดับคะแนนเฉลี่ย

 

—การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

เป็นการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลงานที่แสดงศักยภาพของนักเรียนภายหลังจากจบสาระการเรียนรู้นั้น  ครูอาจใช้แบบทดสอบหรือตรวจสอบผลงานของนักเรียนก็ได้

 

การกำหนดสัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค กับ คะแนนปลายภาค

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนน

ระหว่างภาค

คะแนน

ปลายภาค

ภาษาไทย

70

30

คณิตศาสตร์

70

30

วิทยาศาสตร์

70

30

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

70

30

ประวัติศาสตร์

70

30

หน้าที่พลเมือง

70

30

สุขศึกษา

80

20

พลศึกษา

80

20

ทัศนศิลป์

80

20

ดนตรีและนาฏศิลป์

80

20

การงานอาชีพ

80

20

เทคโนโลยี

80

20

ภาษาอังกฤษ

70

30

ภาษาจีน

70

30

 

 

f t g

ติดต่อเรา