-
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

  • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

  • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

  • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

ห้องเรียน

การจัดห้องเรียน

ห้องเรียน  มีการตกแต่ง  จัดบอร์ดความรู้  ให้ดูสวยงาม น่าเรียน

             และมีความเป็นวิชาการ  ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้

             จากภาพ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน

 

 

 

ห้องวิทยาศาสตร์ 

มีอ่างล้างอุปกรณ์  ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ และโต๊ะเรียนและเก้าอี้สำหรับใช้ใน

ห้องปฏิบัติการ  และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ

 

 

ห้องคอมพิวเตอร์  

จัดโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และจัดคอมพิวเตอร์

ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

 

 

Smart Classroom

โรงเรียนได้ดำเนินการ ประสานงานและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 

จำนวน 30 เครื่อง  สำหรับนักเรียน  และ เครื่องควบคุมสำหรับ

ครู อีก  1  เครื่อง  พร้อมจอ LED ขนาด  อีก 1 เครื่อง

         โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานคือ  ให้เป็นห้อง

ทำการสืบค้นความรู้  วางแผนการทำงาน  และนำเสนอผลงาน

ของนักเรียน  โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครู 

        การจัดโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์  จัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 เครื่อง 

เพื่อให้นักเรียนสามารถนั่งทำงานเป็นกลุ่ม

 

 

 

ห้องดนตรี 

ใช้สอนดนตรี  ทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย 

 

 

ห้องนาฏศิลป์

ใช้สอนกิจกรรมทางนาฏศิลป์  รำ เต้น

 

สนามเด็กเล่น 

 

ห้องสมุด 

แนวคิด

1.ให้นักเรียนสามารถใช้ค้นคว้า  อ่านหนังสือที่สนใจ

2.จัดระบบการยืม คืนหนังสือ

3.โครงการฝึกนักเรียนทำงานในห้องสมุด

           - ผู้ปกครองอาสาสมัคร (volunteer)  ช่วยบริหารจัดการการใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์

           - ปัจจุบันมีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ช่วยดูแลการใช้ห้องสมุด

 

 

 

f t g

ติดต่อเรา