-
 • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

 • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

 • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

 • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

 • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

ปรัชญาโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ที่พัฒนานักเรียนทุกด้าน ให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน พร้อมที่จะเผชิญสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ได้อย่างสง่างามและมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลัก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐานสากล  เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทุกด้าน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและการทำงาน  

พันธกิจ

 • สร้างนักเรียนทุกคนให้เป็นเด็กดี มีวินัย มีคุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้
 • จัดการเรียนรู้ภาษาจีนให้สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้
 • จัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
 • จัดประสบการณ์ฝึกสอนให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาครูผู้สอนทั้งในด้านการดูแลนักเรียนและด้านวิชาการให้ได้รับวิทยาการที่ก้าวหน้าทันสมัย

 

f t g

ติดต่อเรา