-
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

  • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

  • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

  • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔  วิทยาลัยครูจันทรเกษมในขณะนั้น  ซึ่งมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์  เป็นอธิการและ รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ เป็นหัวหน้าคณะครุศาสตร์  ได้เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัยขึ้น  โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตครูอนุบาลและฝึกอบรมครูประจำการ  เนื่องจากสภาพสังคมในกรุงเทพมหานครมีเด็กก่อนวัยเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลมากขึ้น  ขณะเดียวกันสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลจำนวนมากยังขาดบุคลากรผู้มีความรู้และความชำนาญการอบรมเลี้ยงดูเด็ก จากโครงการดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยให้แก่นักศึกษาตลอดจนการอบรมครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  โดยใช้งบประมาณที่ได้จากการเช่าพระสมเด็จเสน่ห์จันทรเกษม  และเหรียญรัชกาลที่ ๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๓๔  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม” 

          ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข  กิจรัตน์ภร  ซึ่งทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่ขณะนั้นได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อสร้างอาคารของโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษมหลังใหม่ เป็นอาคาร ๕ ชั้น  และได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ “โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม”  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” 

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผู้บริหารหลายท่าน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีอาจารย์ใหญ่ทำหน้าที่บริหารโรงเรียนตามลำดับคือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข  กิจรัตน์ภร  (พ.ศ.๒๕๔๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เปมกิตติ  (พ.ศ.๒๕๔๔–พ.ศ.๒๕๔๗)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  พรหมบุญ   (พ.ศ.๒๕๔๗– พ.ศ.๒๕๔๘)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา  พุ่มพชาติ (พ.ศ.๒๕๔๙– พ.ศ.๒๕๕๒)  ต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ  โดยมีนายพิเชฏฐ์  ศรีมูลผา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ.๒๕๕๕– พ.ศ.๒๕๕๗  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ในปีพ.ศ.๒๕๔๘

          ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมบริหารงานในรูปคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน  และจัดการศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ เป็นผู้อำนวยการ

          จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐและความต้องการของสังคม  นับเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพ  เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป

 

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม คิดเป็น ปฏิบัติได้  ก้าวไกลสู่สากล

เอกลักษณ์

พัฒนานักเรียนทุกด้าน ให้เต็มตามศักยภาพแห่งตนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและการทำงาน

 

สีประจำโรงเรียน สีเทา-เหลือง

                 หมายถึง ปัญญา

                 หมายถึง คุณธรรม

 

มาร์ชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: ศิริเกล้า พิสิทธิคุณ

 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกคนเปี่ยมเปรม ความรู้อยู่คู่ความดี

ผูกพันความรัก ขยัน อดทน และมีศักดิ์ศรี ปัญญาดี มีวินัย ก้าวไกลสู่สังคม

 

*ลูกเทาเหลือง งามมารยาทแบบไทย รักศาสน์ กษัตริย์ไทย รู้คุณรู้กตัญญู

ลูกเทาเหลืองเด่น คิดเป็น ใฝ่รู้ เคารพคุณครูอาจารย์ พ่อแม่ ด้วยใจ

 

**สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกคนอิ่มเอม สร้างสรรค์ ทุกวันสดใส

   รู้สามัคคี เมตตา และมีน้ำใจ ต้นกล้าก้าวไกล ลูกเทาเหลือง รุ่งเรืองทุกคน…

 

 

 

     

f t g

ติดต่อเรา