-
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีกิจกรรมการปิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดยวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มีการปิดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 2

  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้สืบค้นความรู้ในหัวข้อความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่การเริ่มหาหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อีกทั้งผู้เรียนเป็นผู้เลือกและนำเสนอกิจกรรมที่ตนเองต้องการจัดในตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

  • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) วันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครูเป็นวิทยากรบรรยายถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น

  • วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ MINI PHAENOMENTA ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมีบุกส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการนี้ได้นำสถานีทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 52 สถานี มาจัดแสดงที่โรงเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 255 ผู้แทนจากวิทยาลัย Pädagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ได้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

  • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังในการเรียนรู้ การทำงาน

Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ได้ดำเนินการทดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โดยมีนักเรียนเข้าทำการทดสอบจำนวน 5 คน ประกาศผลเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์"

ด้วยการให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะผู้บริหาร

ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

โครงการสัมมนาครู บุคลากรและศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560

- ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "สาธิตจันทรเกษม STRONG...ทำอย่างไร" โดยมีวิทยากร 2 ท่านมาบรรยาย คือ 1. รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย และ 2. ผศ.รังสรรค์ โสวัณณะ
- ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนได้มีจัดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนสองภาษา English Program (EP) และเยี่ยมชมห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
- ในพุธที่ 15 มีนาคม 2560 คณะครูทุกท่านได้สรุปแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้ STRONG และได้เดินทางชมแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตลาดน้ำสี่ภาค สัมผัสชีวิตสองฝั่งริมน้ำที่เป็นแหล่งรวบรวมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยทั้งสี่ภาค

โครงการ SUMMER CAMP 2560 ในวันที่ 29 มีนาคม - 28 เมษายน 2560

f t g

ติดต่อเรา