ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ “บูรณาการนวัตกรรมการวิจัยข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท”