เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

          ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018 Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 7th ICADA 2018-SSIS) ในหัวข้อ "Suviving in a Disruptive World: Integradtion and Mobilization" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ <www.ICADA2018.nida.ac.th> และสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความได้ที่ <icada4papers@gmail.com> โทรศัพท์ และโทรสาร ดังระบุในเอกสารแนบ

เอกสารแนบ :