การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

          ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติในวันเวลากำหนดการ และสถานที่ตามรายละเอียดที่แนบ หรือทางเว็บไซต์ http://research.dru.ac.th/

อกสารแนบ :