การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

       ด้วยสถาบันภาษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต? (Future Mobility and Development?) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ :