โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

     สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยของหน่วยงาน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน จัดส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการสมัครตามเอกสารดังแนบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://tech.pnru.ac.th ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ คุณอภิมุข สวรรค์ประทาน Email: mookdmj@gmail.com โทรศัพท์ 085-3660144 หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตกุล อินทรผดุง Email: anatakul@gmail.com โทรศัพท์ 089-8136171 เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครต่อไป โดยให้จัดส่งใบสมัครในรูปแบบ PDF

 

เอกสารแนบ : Download!