การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ ๖

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

          รายละเอียด  :  Download
          แบบตอบรับ  :  Download
          หนังสือเชิญ  :  Download