ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 4 ประเภททุน ในปีงบประมาณ 2560 (สกว.)

     ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่

          1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)

          2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

          3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

          4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

    สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academic.trf.or.th ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมากในช่วงเปิดรับสมัครของแต่ละประเภททุน จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนช่วงที่ปิดรับสมัครดังกล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม