ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559

     ด้วยสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ (area based) โดยส่งเสริมให้กลุ่มคนในชุมชนได้ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนหรือพื้นที่ตนเอง  โดยมีรายละเอียดตามเองสารแนบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม