ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"

 

 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอสามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม