การส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"

     กำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 ดังรายละเอียดในประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม