งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)

     สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการในวันและเวลาดังกล่าว สามารถส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) มาภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม