ประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูล

     ด้วยงานพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจการให้บริการสำรวจข้อมูล ได้แก่ บริการสำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นสาธารณะ (Poll) การติดตามและประเมินผลโครงการ (Project Monitoring & Evaluation) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือวิธีการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างที่จะตกลงกัน และรับการสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ

     ในการนี้ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการสำรวจข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ได้ที่อีเมล hr.srdi@yru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 7329 9699 ต่อ 31000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนูรุลฮูดา สิเดะ อีเมล nurulhuda.si@yru.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 09 0946 0340

เอกสารแนบ: