ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัย

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารกระบวนการงบประมาณการวิจัยของประเทศ โดยระบบ NRMS  ประกอบด้วย 4 ระบบงานหลัก คือ ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (Researcher) ซึ่งนักวิจัยที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเพื่อดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่างๆ จำเป็นต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

     ในการนี้ วช. จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการดำเนินการ ดังนี้

  1. ตรวจสอบข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในระบบ NRMS พร้อมระบุสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญตาม International Standard Classification of Education (ISCED) และตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยจากฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ วช. รวบรวมข้อมูล เพื่อยืนยันนักวิจัยในสังกัดและระบุข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  2. และประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยของท่านลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป 

เอกสารแนบ : 

ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ :