วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 47 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ไฟล์ภาพหน้าปกขนาด A4 >> Download

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง
ณัชชา พัฒนะนุกิจ  
 

บทความวิชาการ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้: การบูรณาการแนวคิดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ
พงศกร ศรีรงค์ทอง   
ห้องเรียนคณิตศาสตร์กับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล
ปรียา บุญญสิริ  
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับจริยธรรมการวิจัย
ปัญญา ธีระวิทยเลิศ  

 

บทความวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านสะเต็ม (STEM) ในระดับอุดมศึกษาของอดีตผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2546–2559
รัดเกล้า นุ้ยแม้น  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RAJASEE เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ฉวีวรรณ เคยพุดซา  
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทำบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ประภัสสร กิตติมโนรม  
การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนทางด้านทฤษฎีดนตรีสากล
ปองภพ สุกิตติวงศ์  
คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุหญิง
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี และพีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล  
คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุหญิงการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ประชิด ทิณบุตร และนรรชนภ ทาสุวรรณ  
อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่เขตบางกะปิ
พิชศาล พันธุ์วัฒนา  

Add comment


Security code
Refresh