วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 45 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ไฟล์ภาพหน้าปกขนาด A4 >> Download

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  
 

บทความวิชาการ

ความก้าวหน้าของรัฐศาสตร์ไทย
สิริมาส หมื่นสาย  
 

บทความวิจัย

การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรี โดยชุมชนมีส่วนร่วม
วินัยธร วิชัยดิษฐ์  
การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอมอร ไมตรีจิตร์  
อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
พชร ใจอารีย์ และกัลยาณี เสนาสุ  
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐานพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประทีป พืชทองหลาง นิศรา จันทร์เจริญสุข และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง  
การตอบแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึง ที่เป็นเหตุจูงใจ
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์  
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
ดาวใจ ดวงมณี  
การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ และสมาธิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง  
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ
นันท์นภัส นิยมทรัพย์ และจินตนา ศิริธัญญารัตน์  
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถามของแบบทดสอบพหุมิติ ให้คะแนนหลายค่าด้วยวิธีโพลี-ซิปเทสท์ วิธีทดสอบวอลด์ และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันกลุ่มพหุ
ณัฐพร ภักดี ไพรัตน์ วงษ์นาม และสุรีพร อนุศาสนนันท์  

Add comment


Security code
Refresh