วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ไฟล์ภาพหน้าปกขนาด A4 >> Download

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  
 

บทความวิชาการ

ปี่ใน: บทบาทในวงปี่พาทย์
วรวิทย์ วราสินธ์  
 

บทความวิจัย

ความคาดหวังของผู้เพาะพันธุ์นกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพกลุ่มศรีนครินทร์
พิชศาล พันธุ์วัฒนา  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ
พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน (อุดมผล)  
การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1
ชาญยุทธ พวงกำหยาด  
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วสุกฤต สุวรรณเทน, วัลนิกา ฉลากบาง  
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
อนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์, วัลนิกา ฉลากบาง, นิภาพร แสนเมือง  
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
รัชฎาภรณ์ ชื่นชม  
การศึกษาความต้องการขยายโอกาสตลาดปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชุมพร
พิชามณต์ ชาญสุไชย  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคมนาคมขนส่งระบบรองและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ส่งผลต่อการเลือกใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยเทคนิคการสำรวจแบบจำลองสถานการณ์: กรณีศึกษาสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ดวงพร กาซาสบิ, สิริทิพ วะศินรัตน์, ศิริวิมล สายเวช  
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กจังหวัดชัยนาท
ประชิด ทิณบุตร  

Add comment


Security code
Refresh