วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 43 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง  
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  
 

บทความวิชาการ

พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
พิเชฐ ทั่งโต  
ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  
สงวน อินทร์รักษ์  
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
เอนก เทียนบูชา  
การปรับเปลี่ยนทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้  
ฐิติวุฒิ สุขศิริวัฒน์  
 

บทความวิจัย

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ศุทธนุช ผาสุข, อำนวย เดชชัยศรี, ศักดิ์คเรศ ประกอบผล  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมวาดภาพ Paint Brushกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ภัสสร โชติสุกานณ์, อำนวย เดชชัยศรี, ศักดิ์คเรศ ประกอบผล  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับรู้ การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
คณิน ประยูรเกียรติ, รุ่งระวี สมะวรรธนะ  
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ดิษฐภัท เรืองหัตถาการ, สุบิน ยุระรัช  
รูปแบบการใช้ประโยชน์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารของผู้สูงอายุไทย  
พัชนี เชยจรรยา  
การสร้างและการบริหารกลุ่มของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อ การพัฒนาอาชีพ กรณีศึกษาในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ปิยพร ท่าจีน

Add comment


Security code
Refresh