วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 42 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  
 

บทความวิชาการ

บทบาทภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน
สุภานี นวกุล  
 

บทความวิจัย

การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลง้วิ ราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เอมอร ไมตรีจิตร์  
การคุ้มครองแรงงานนักศึกษาที่ทำงานบางช่วงเวลา: กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เบญจวรรณ ธรรมรัตน์, พัชมณ ใจสอาด  
การจัดการคนเก่งในองค์การภาคธุรกิจเอกชนข้ามชาติในประเทศไทย
พฤกษ์ สุพรรณาลัย, พิทักษ์ ศิริวงศ์  
ความฉลาดรู้เรื่องเพศของพนักงานทอมบอยในองค์กรเอกชน: กรณีศึกษาเพศทางเลือก
พนิดา นิลอรุณ, พิทักษ์ ศิริวงศ์  
ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2
พนิตนาฏ ชำนาญเสือ  
รูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
เอกรักษ์ ปาร์มวงศ์, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีระวิทยเลิศ  
ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นิรมล ชอุ่ม  
ศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์, เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร, ฐิติวัสส์ สุขป้อม  
สภาพปัญหาและความต้องการในการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาชายรักชาย ที่แต่งกายข้ามเพศ: กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง
ฐิติมา พูลเพชร, พิทักษ์ ศิริวงศ์  

Add comment


Security code
Refresh