วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 46 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

ไฟล์ภาพหน้าปกขนาด A4 >> Download

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง
ณัชชา พัฒนะนุกิจ  
 

บทความวิชาการ

ศิลปิน และงานศิลปะ สู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สื่อ
พราว อรุณรังสีเวช ปานแพร บุณยพุกกณะ กฤษณะ เชื้อชัยนาท และนิติธร อุ้นพิพัฒน์   
สุนทรียภาพในระบำโบราณคดี
พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: พัฒนาการของเรือ
ณัฐกานต์ เกาศล  
โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์เพื่อการเติบโตในศตวรรษที่ 21
ธนชัย ยมจินดา และลดาวัลย์ ยมจินดา  
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจอาหาร
นฤศร มังกรศิลา และนุจรี บุรีรัตน์  
การนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการบริการ
จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์  

 

บทความวิจัย

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์  
การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้สื่อการเรียนรู้
วิธิดา สิริทรัพย์เจริญ  
การให้บริการผู้สูงอายุไทยในสถานบริบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ และศิริประภา แจ้งกรณ์  
การศึกษาเนื้อหาสาระรายวิชาคีย์บอร์ดฮาร์มอนีในระดับปริญญาตรี
นิอร เตรัตนชัย  

Add comment


Security code
Refresh