ฐานข้อมูลวารสาร

e-Journal (ฐานข้อมูลวารสาร)
       
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด
คู่มือ
          
ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete( สกอ.)
รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณาการตลาดเศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษีและรัฐประศาสนศาสตร์มากกว่า1,100รายชื่อรวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 - ปัจจุบัน
 

          

ฐานข้อมูล ACM Digital Library
 ( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจาก วารสาร นิตยสาร เอกสารการประชุมวิชาการ จดหมายข่าว และข่าวสารที่จัดทำโดย ACM (Assocation for Computing Machinery) ข้อมูลเอกสาร บทความฉบับเต็มบรรณานุกรม และสาระสังเขป ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน


          
ฐานข้อมูล H.W.Wilson ( สกอ.)
ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธุรกิจและการศึกษา ข้อมูลประกอบด้วยดรรชนีปี ค.ศ. 1983-ปัจจุบัน สาระสังเขปปี ค.ศ.1990-ปัจจุบัน และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ ปี ค.ศ.1994 - ปัจจุบัน


         
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &Theses ( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลบรรณานุกรม ปี ค.ศ. 1861-ปัจจุบัน สาระสังเขป ปี ค.ศ.1980-ปัจจุบัน และ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน มี Preview รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า


      
ฐานข้อมูล SpringerLink - Journal
 
( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูลคลอบคลุมสาขาวิชาชีววิทยา การแพทย์ เคมี คอมพิวเตอร์ วิศวไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้เนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text) ตามเอกสารต้นฉบับ


      
ฐานข้อมูล ISI Web of science
 
( สกอ.)
 เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิงและรายการอ้างถึง ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
ฐานข้อมูล Education Research Complete
 ( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,100 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,300 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs)มากกว่า 550 เล่ม และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 - ปัจจุบัน
 

     
ฐานข้อมูล Emerald Management
 
( สกอ.)
ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การบัญชีและการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีจำนวนบทความฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ ปี 1994-ปัจจุบัน และ สาระสังเขปย้อนหลังถึงปี 1989
 

      
ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ASC)
 
( สกอ.)
ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จาก The American Chemical Society ให้ข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มเฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996- ปัจจุบัน
 

        
ฐานข้อมูล Science Direct
 ( สกอ.)
ครอบคลุมสาขาวิชา การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีบรรณานุกรม พร้อมสาระสังเขป บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ full - text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน
 
        
ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)
 ( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย) ในรูปแบบเต็มฉบับ  (Full - Text) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/สถาบัน ใช้งานได้ได้เฉพาะเครือข่ายเท่านั้น
          
Journal Link

เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 226 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย