งบประมาณรายได้

 

      1. ข้อเสนอโครงการเดี่ยว (แบบ สค-1ด)

      2. คำอธิบายการเขียนข้อเสนอโครงการเดี่ยว (แบบ สค-1ด)

      3. ข้อเสนอโครงการชุด (แบบ สค-1ช)

      4. คำอธิบายการเขียนข้อเสนอโครงการ (แบบ สค-1)

      5. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

      6. สัญญารับทุน

      7. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย

      8. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

      9. เกณฑ์การพิจารณาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

      10. แบบฟอร์มรายงานการเงินโครงการวิจัย

      11. แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัย

      12. แบบรายงานความก้าวหน้า ( สค-2 )

      13. รวมวิธีการเขียนรายงานการวิจัย

      14. การเขียนบรรณานุกรม

      15. การอ้างอิง

     16. ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี