งบประมาณรายได้

 

      1. ปกรายงานการวิจัยงบรายได้

      2. ข้อเสนอโครงการเดี่ยว (แบบ สค-1ด)

      3. คำอธิบายการเขียนข้อเสนอโครงการเดี่ยว (แบบ สค-1ด)

      4. ข้อเสนอโครงการชุด (แบบ สค-1ช)

      5. คำอธิบายการเขียนข้อเสนอโครงการ (แบบ สค-1)

      6. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

      7. สัญญารับทุน

      8. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย

      9. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

      10. เกณฑ์การพิจารณาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

      11. แบบฟอร์มรายงานการเงินโครงการวิจัย

      12. แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัย

      13. แบบรายงานความก้าวหน้า ( สค-2 )

      14. รวมวิธีการเขียนรายงานการวิจัย

      15. การเขียนบรรณานุกรม

      16. การอ้างอิง

    17. ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี