สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หมายเลขโทรศัพท์  0 2942 6800 , 0 2942 5800 ต่อ 1110 - 1114 , 7003 - 7004 

www.http://teacher.chandra.ac.th/pr/index.php

www.facebook.com/PRCRU1/