ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี


nantawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี


Boonkiat Cherapakorn
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 karn
นายกานต์ ทรัพย์เสริมสุข
ผู้อำนวยการกองกลาง


Boonkiat Cherapakorn
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


phontrip
นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

siwaphon
นางศิวาพร เกิดวาจา
ผู้อำนวยการกองคลัง


montarat
นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 

 bupa
นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย