ปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"บริการดี   มีน้ำใจ   ใส่ใจในระเบียบ   เพียบพร้อมคุณธรรม"

 

วิสัยทัศน์

กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการด้านการคลัง  ด้วยระบบงานที่ทันสมัย  โปร่งใสภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับสนับสนุนภารกิจของสำนักงานอธิการบดี

 

พันธกิจ

๑.วางระบบการทำงานให้เป็นขั้นตอน รวดเร็วและอยู่ภายใต้ระเบียบฯ

๒.มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๓.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

๔.ประสานงานและให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

๕.บริการด้านจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานอธิการบดี

๖.มีรูปแบบการรายงานตามมาตรฐานของระบบบัญชี

๗.มีการตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบ

๘.บริการ รับ-จ่ายเงิน อย่างเป็นระบบ

 

เป้าหมาย

๑.มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๒.การปฏิบัติงานมีระบบและขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว

๓.การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะตรงตามลักษณะงานและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔.มีการอบรม/สัมมนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้/ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

๕.ช่วยกันส่งเสริมให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ

๖.มีการนำ 5 ส มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ

 

วัตถุประสงค์

๑.เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีคุณภาพ  ให้การสนับสนุน ประสานงานและให้บริการ แก่ทุกหน่วยงาน

๒.มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถเป็นที่ยอมรับของ หน่วยงานต่างๆ

๓.มีการปรับภาระงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย

๔.ร่วมกันส่งเสริมบุคลากรในองค์กร ให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการเผยแพร่ข่าวสาร