ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ จนถึงปัจจุบัน  เป็นระยะเวลา ๗๕ ปี  ผู้บริหารที่ช่วยส่งเสริมให้กิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าทั้งหมด ๑๔ ท่าน พุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้นวิทยาลัยครูจันทร-เกษมจึงได้เปลี่ยนนามใหม่ เป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ” ฝ่ายการเงินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดีอยู่ ณ ชั้น ๑ อาคาร ๔ (อาคารสำนักงานอธิการบดี) เป็นหน่วยงานที่ดูแลในด้านการรับ- จ่ายเงิน  ระบบบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันดังนี้              

๑. นางชุ่มชื้น  สุคนธรส     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ - ๒๕๐๗               

๒. นางพงษ์นารถ  ธำรงรัตน์     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี  ๒๕๐๘ - ๒๕๑๘               

๓. นางเพรียงใจ  คงชัย     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี  ๒๕๑๙ - ๓๐ก.ย.๒๕๓๙              

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล  สุขเกษม     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ ๑ต.ค.๒๕๓๙ - ๓๑ต.ค.๒๕๔๒               

๕. นางประไพ  บวรฤทธิเดช     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่วันที่ ๑พ.ย.๒๕๔๒ - ๓๑มี.ค.๒๕๔๕                

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส  มีกุศล     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงิน ระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการเงินอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ ๑เม.ย.๒๕๔๕ - ๑๐เม.ย.๒๕๔๕              

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  ชัยชำนาญ     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑๑เม.ย.๒๕๔๕ - ๙มิ.ย.๒๕๔๖

๘. นางสาวจำลอง  รอดแก้ว     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑๐มิ.ย.๒๕๔๖ - ๓๑ธ.ค.๒๕๔๗

โดยในช่วงระยะเวลาเดียวกันฝ่ายพัสดุกลาง อยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  มีภาระหน้าที่ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยฝ่ายพัสดุกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร ๔ (อาคารสำนักงานอธิการบดี) ชั้นล่างซึ่ง รศ.สุวรรณี  ศรีคุณ  อธิการบดี ได้อนุมัติให้ก่อสร้าง เป็นห้องปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุกลาง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้              

๑. นายอินทร ทองฑีฆา             

๒. ผศ.เรวัตร พรหมเพ็ญ              

๓. ผศ.วิวัลย์  ปานทอง              

๔. นางกวรรณโชคเจริญ             

๕. นายสุขสันต์  แก้วม่วง              

๖. น.ส.นวพรสาทประสิทธิ์               

ต่อมา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังนั้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารงานใหม่  จากเดิม โดยรวมฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุกลาง เป็นกองคลัง ประกอบไปด้วย ๔ งาน คือ  งานงบประมาณ  งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ ได้แต่งตั้งหัวหน้างาน ๔ งาน  ดังนี้ 

๑. นางสาวจำลอง  รอดแก้ว  ตำแหน่ง หัวหน้างานงบประมาณ 

๒. นายวัฒนา  คล้ายนิล  ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน 

๓. นางสาวสำราญ เจริญสุขเช้า  ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี 

๔. นางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์  ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ               

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนหัวหน้างานการเงินใหม่ จากนายวัฒนา คล้ายนิล มาเป็น นางสาวสำราญ  เจริญสุขเช้า  และแต่งตั้ง นางศิวาพร  เกิดวาจา  เป็นหัวหน้างานบัญชี  และแต่งตั้งนางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์  ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑  และมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์     ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน